Streļčenoks atkārtoti uzteicis darbu Strīķei

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks J.Streļčenoks informē, ka šodien viņš ir atkārtoti uzteicis darbu savai vietniecei korupcijas apkarošanas jautājumos J.Strīķei un atbrīvojis viņu no ieņemamā amata sakarā ar to, ka viņa ir zaudējusi J.Streļčenoka kā darba devēja uzticību.

Minētais lēmums pieņemts, ņemot vērā to, ka J.Strīķe savā darbībā ilglaicīgi un sistemātiski bija pieļāvusi normatīvo aktu un pārvaldes principu pārkāpumus, neizpildot iestādes vadītāja rīkojumus un darba uzdevumus vai izpildot tos pretēji iestādes vadītāja norādēm, tai skaitā, J.Strīķe ilglaicīgi neizpildīja iestādes vadītāja rīkojumus par informācijas sniegšanu un sistemātiski nesniedza informāciju vai sniedza nepilnīgu informāciju iestādes vadītājam par KNAB lietvedībā esošu krimināllietu un operatīvās uzskaites lietu virzību, atsevišķos gadījumos J.Strīķe pārkāpa savas amata pilnvaras, arī jautājumos, kas saistīti ar iestādē noteikto informācijas aprites kārtību, tai skaitā, informācijas izplatīšanu plašsaziņas līdzekļiem un informācijas izplatīšanu iestādes vārdā citām institūcijām un amatpersonām. J.Strīķe nenovērsa pārkāpumus savā darbībā un neizpildīja darba uzdevumus pat pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem.

J.Strīķes pārkāpumu ilglaicīgais raksturs, sistemātiskums un viņas regulāra nereaģēšana uz iestādes vadītāja aizrādījumiem par pārkāpumu nepieļaujamību liecināja par J.Strīķes apzinātu vēlmi nepildīt iestādes vadītāja rīkojumus un darba uzdevumus, neievērojot hierarhiski augstākas amatpersonas rīkojumus un pat rīkojoties pretēji tiem, tādējādi faktiski traucējot iestādes vadītājam pildīt viņa amata funkcijas un padarot par neiespējamu turpināt sadarbību ar J.Strīķi.

J.Strīķes pārkāpumi un viņas subjektīvā attieksme pret notiekošu, neizrādot ne mazāko vēlmi uzlabot savas prasmes un novērst pārkāpumus, mazināja manu kā iestādes vadītāja uzticēšanos viņai un bija pamats tam, lai šodien es kā J.Strīķes darba devējs viņai uzteiktu darbu, atbrīvojot viņu no ieņemamā amata sakarā ar to, ka viņa ir zaudējusi manu kā darba devēja uzticību.

Šobrīd man kā iestādes vadītājam ir būtiski nodrošināt to, lai Birojs turpinātu strādāt, vienlaicīgi nodrošinot to, ka tiek novērsti un pārtraukti tie pārkāpumi un to kaitīgās sekas, kurus radījusi J.Strīķes ilgstošā prettiesiskā rīcība. Viens no iestādes efektīva darba stūrakmeņiem ir sabiedrības uzticēšanās iestādes darbībai, tāpēc šobrīd mans galvenais uzdevums ir nodrošināt iestādes tiesisku un efektīvu darbu sabiedrības interesēs, tai skaitā atjaunojot iestādes reputāciju un sabiedrības uzticēšanos Birojam kā neatkarīgai iestādei.

Kategorija: Sabiedrība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply