Tiek veidota jauna profesionāla organizācija – Latvijas Psihologu biedrība

Ar mērķi apvienot Latvijas psihologus un aizstāvēt viņu intereses jautājumos, kas skar psiholoģijas zinātni un psihologu profesionālo darbību, tiek veidota jauna profesionālā apvienība – Latvijas Psihologu biedrība.

Viens no ievērojamākajiem psiholoģijas nozares pārstāvjiem Latvijā, Daugavpils Universitātes profesors Aleksejs Vorobjovs atzīst, ka „ideja apvienot visu zinātniski praktisko Latvijas psihologu potenciālu ir savlaicīga un pelna jebkuru atbalstu”. Viņš norāda uz vairākiem būtiskiem aspektiem, kāpēc šāda apvienošanās ir nepieciešama.

Pirmkārt, Latvijas psihologu biedrība ļaus apvienot visus tās locekļus neatkarīgi no piederības praktiskajai, zinātniskajai vai pedagoģiskajai darbībai kādā no psiholoģijas virzieniem. Līdz ar to būtiski paaugstināsies visas psiholoģiskās zinātnes mērķtiecīgs zinātniski praktiskais potenciāls. Otrkārt, kā norāda profesors Vorobjovs, „jāpārvar „nepārtrauktā pārtrauktība” Latvijas psiholoģijas pakāpeniskā attīstībā. Vēl pagājušajā gadsimtā profesors J. Plotnieks pirmo reizi organizēja Psihologu biedrību, lai psiholoģijas zinātne Latvijā attīstītos mērķtiecīgi. Tajā laikā Latvijā bija ne vairāk par diviem desmitiem psihologu. Mūsdienās tā ir skaitliski liela profesionālā grupa, kas prasa efektīvu pārvaldību. „Caurspīdīgu” un visiem saprotamu vadības principu ieviešanu profesors uzskata par pamatnosacījumu, kas ir akūti nepieciešams zinātniski praktiskai savienībai, lai neattīstītu sacensību par līderību starp dažādām psiholoģijas nozares asociācijām.

Arī Saeimas Sociālo un Darba lietu komisija aicina pārvarēt vēsturiskās nesaskaņas un psihologus apvienoties vienā organizācijā līdzīgi kā to ir izdarījuši mediķi, apvienojoties Latvijas Ārstu biedrībā. Saeimas Sociālo un Darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs Arvils Ašeradens atzīmē, “ka likumdevējs (Saeima) ar savu uzdevumu valdībai izstrādāt psihologu darbības jomu regulējošu likumu uzskata, ka, pieaugot psihologu pakalpojumu nozīmīgumam sabiedrības attīstībā, ir nepieciešams specifisks likumisks regulējums, kuram būtu jānodrošina pakalpojuma kvalitātes pašregulējoša attīstība”. Viņš uzsver, ka īpaši būtiska profesionālā pašregulācija ir gadījumos, kas saistīti ar profesionālu atzinumu sniegšanu, piemēram, psiholoģiski atzinumu sagatavošana par bērnu, ko tālāk izmanto tiesībsargājošās vai tiesu varai piederošās institūcijas, lemjot par viņa nākotni. Šādas vienojošas profesionālas organizācijas izveide ļautu minimizēt valsts iejaukšanos psihologu profesionālās attīstības un sertifikācijas procesos, kā arī nodrošinātu augstu vienotu profesionālo standartu ieviešanu Latvijā. “No psihologu pakalpojumu profesionālā līmeņa ir atkarīga ne tikai dažādu sabiedrības grupu sekmīga attīstība, bet arī lielā mērā atsevišķu indivīdu sekmīga iekļaušanās sabiedrības dzīvē vai arī gluži otrādi – izstumtība, sociālā dezintegrācija un ļaunākajā gadījumā pat indivīda bojāeja”, saka Arvils Ašeradens.

Latvijā pašlaik ir aptuveni 1500 psihologi, kas strādā sociālajā, izglītības, veselības, sociālā, sporta un biznesa jomās. Psihologa izglītību Latvijā var iegūt vairākās valsts un privātās augstskolās, no tām septiņās ir akreditētās psiholoģijas studiju programmas. Dažādu jomu psihologi ir apvienojušies vairākas profesionālās apvienībās, no kurām skaitliski lielākās ir Latvijas Psihologu apvienība, Latvijas Profesionālo psihologu apvienība, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Organizāciju psihologu biedrība, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija u.c. Tāpat Latvijā pie vairākām universitātēm darbojas spēcīgas psihologu – pētnieku kopas.

Aicinām visus Latvijas psihologus uz jaundibinātās biedrības 1.kongresu, kas notiks 2013.gada 9. februārī, plkst.11.00, Rīgas Tehniskās universitātes Centrālajā ēkā, Kaļķu ielā 1. Latvijas Psihologu biedrības dibinātāju vārdā organizāciju psiholoģe Gitāna Dāvidsone aicina visus psihologus, kā arī psiholoģijas studentus piedalīties Kongresā, lai veidotu psihologu biedrību, kurā galvenās vērtības būtu godprātība, augsts profesionālisms un profesionālā ētikas ievērošana, un lai Kongresa laikā ievēlētu jaunās organizācijas Padomi. „Psihologiem pašu spēkiem ir iespēja attīstīt psiholoģiju kā spēcīgu nozari un rūpēties par augstu profesionālo standartu noteikšanu un uzturēšanu. Tāpēc aicinu psihologus aktīvi iesaistīties jaundibinātās biedrības darbā, lai nostiprinātu un celtu psiholoģijas kā zinātnes un profesijas prestižu”, saka Gitāna Dāvidsone.

Priekšlikumus par biedrības uzdevumiem, psihologu profesijas reglamentēšanu, kā arī Kongresa dienaskārtību interesenti aicināti sūtīt uz Latvijas Psihologu biedrības e-pastu info@psihologubiedriba.lv. Informācija par pieteikšanos Kongresam un Kongresa dienaskārtību atrodama Latvijas Psihologu biedrības mājas lapā www. psihologubiedriba.lv

Kategorija: Sabiedrība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply