Krievijas Federācija kļūst par Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalsti

Būs jāspēlē pēc vieniem noteikumiem

Pēc 19 gadus ilga iestāšanās procesa noslēgšanas, šodien, 22. augustā Krievijas Federācija (KF) oficiāli kļūst par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 156. dalībvalsti. Un sākot ar šo dienu stājas spēkā KF iestāšanās PTO uzņemtās saistības (saskaņā ar iestāšanās protokolu un darba grupas ziņojumu).

KF ir vienīgā no pasaules lielākajām (TOP 10) ekonomikām, kurai līdz šim nav bijuši saistoši PTO nosacījumi (attiecībā uz preču un pakalpojumu tirdzniecību, intelektuālā īpašuma tiesībām, strīdus izšķiršanu u.c.) un līdz ar to tās iestāšanās organizācijā iezīmē jaunu posmu daudzpusējās tirdzniecības sistēmas attīstībā. KF dalība PTO ir būtisks solis arī ceļā uz ES-KF ekonomisko attiecību padziļināšanu.

Ņemot vērā KF ģeogrāfisko novietojumu, ekonomikas lielumu un tradicionālo sadarbību, tā ir viena no galvenajām Latvijas ārējās tirdzniecības partnervalstīm. Šo daudzpusējās tirdzniecības sistēmai vēsturisko brīdi jau ilgu laiku ir gaidījuši arī Latvijas uzņēmēji, jo tas ir būtisks solis ceļā uz atvērtāku un caurspīdīgāku ārējās tirdzniecības režīmu. Līdz ar Krievijas dalību PTO preču tirdzniecībā pakāpeniski tiks samazināti un atsevišķos gadījumos pat pilnībā atcelti importa un eksporta tarifi, noteikti maksimālie iespējamie tarifu griesti, kā arī tirdzniecības tehniskās barjeras un sanitārie un fitosanitārie pasākumi būs jāpiemēro atbilstoši starptautiskajām normām.

Pozitīvas pārmaiņas ārējās tirdzniecības politikā

Turpmāk KF būs jāievēro tādi PTO nediskriminācijas pamatprincipi kā vislielākās labvēlības režīms un nacionālais režīms. Tāpat dalība PTO ierobežos iespējas īstenot protekcionisma pasākumus, sekmējot KF tirdzniecības attiecību paredzamību un uzņēmējdarbības un investīciju vides attīstību.

Īstermiņā redzamākie ieguvumi ir saistīti ar importa un eksporta tarifu ierobežošanu, nosakot maksimālos pieļaujamos tarifu apmērus. Būtiskākie KF importa tarifu samazinājumi tuvāko 5 gadu laikā attiecas uz tādām Latvijas eksporta produktu grupām kā dzīvas cūkas (no 40% uz 5%, vienlaikus pagaidām saglabājas dzīvu cūku importa aizliegums, kas gan PTO ietvaros varētu tikt veiksmīgāk atrisināts), elektriskās iekārtas (no 12,8% uz 5,7%), kokrūpniecības izstrādājumi (no 15,4% uz 8,6%), dzelzs un tērauda izstrādājumi (no 14,7% uz 8,9%), papīra izstrādājumi (no 13,3% uz 7,7%), farmācijas produkti (no 8,6% uz 4,4%), parfimērijas izstrādājumi (no 10,4% uz 5,7%).

Latvijas uzņēmumiem nozīmīga ir KF apņemšanās virknei produktu, jo īpaši apaļkokiem, ierobežot eksporta tarifus. Attiecībā uz priedes un egles skujkoku apaļkoku importu no KF ar 2012. gada 1. septembri darbu uzsāks ES importa licencēšanas sistēma, kuras ietvaros kokrūpniecības uzņēmumiem būs iespēja importēt izejmateriālus par pazeminātām KF eksporta tarifu likmēm. Sistēmas ietvaros egles apaļkokiem KF eksporta tarifs ir noteikts 13% apmērā, bet priedes apaļkokiem 15% apmērā līdz šim piemēroto 25%, bet ne mazāk kā 15 EUR/m3, vietā.

Sākot ar šo dienu, KF tirdzniecības tehniskais regulējums un sanitārie un fitosanitārie nosacījumi ir jāpiemēro, balstoties uz vispāratzītiem starptautiskajiem standartiem saskaņā ar daudzpusējās tirdzniecības sistēmas normām, un to neatbilstību gadījumos PTO dalībvalstis ir tiesīgas izmantot daudzpusējās sistēmas piedāvātās un visām dalībvalstīm juridiski saistošās strīdu risināšanas iespējas.

KF ir uzņēmusies saistības ar 2013. gada 1. jūliju atcelt diskriminējošās dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifu atšķirības starp importa, eksporta un iekšzemes pārvadājumiem, piemēram, uz/no Latvijas ostām salīdzinājumā ar savām ostām (kas noteiktām precēm šobrīd pārsniedz pat 30%). Turklāt nākotnē KF nedrīkstēs atjaunot šādus diskriminējošus pasākumus.

Zīmīgi, ka KF, Baltkrievijas un Kazahstānas muitas ūnijas kompetencē esošos jautājumos KF PTO saistības (attiecībā uz importa tarifiem, tirdzniecības tehniskajām barjerām, sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, tirdzniecības aizsardzības instrumentiem un muitas jautājumiem) būs saistošas arī pārējām muitas ūnijas valstīm jau pirms to iestāšanās PTO.

Izmaiņas ES tērauda importa uzraudzībā

Ņemot vērā KF iestāšanos PTO, ar šodienu tiek atcelti kvantitatīvie ierobežojumi (kvotas) noteiktiem KF izcelsmes tērauda izstrādājumiem, kas līdz šim tika piemēroti importam ES dalībvalstīs saskaņā ar KF un ES noslēgtajiem līgumiem un ES Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2007.

Turpmāk KF izcelsmes tērauda izstrādājumu importa procesā tiks piemērots iepriekšējās uzraudzības režīms saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulu (EK) Nr. 76/2002, kas paredz, ka tāpat kā šo preču importam no jebkuras citas trešās valsts (izņemot Kazahstānu), tiek piemērots iepriekšējās uzraudzības režīms. Saskaņā ar to uzņēmumam pirms attiecīgo preču importa ir jāsaņem Ekonomikas ministrijas izsniegts uzraudzības dokuments. Papildus informācija komersantiem publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapas sadaļā par tērauda pakalpojumu importu: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30301.

Jāuzsver, ka Latvija, ņemot vērā tās ģeogrāfisko stāvokli, ir bijusi viena no ES dalībvalstīm, kas aktīvi izmantoja noteiktās kvotas tērauda izstrādājumu importa kvantitatīvā režīma ietvaros. Līdz ar to kvantitatīvā režīma atcelšana būs nozīmīgs ieguvums vietējiem uzņēmumiem, jo tiks samazināts administratīvais slogs un laika patēriņš preču importa procesā.

Kategorija: Tirdzniecība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply