EM: Visām iesaistītajām pusēm jāaktivizē darbs pie Uzņēmējdarbības vides pasākumu plāna izpildes

Lai sekmīgi, plānotajā laikā un iespējami plašākā apjomā ieviestu Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu, visām iesaistītajām pusēm atbilstoši savai kompetencei un atbildības jomai jāaktivizē darbs pie plānā iekļauto uzdevumu izpildes.

Ekonomikas ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2012.gadam izpildi laika posmā no šī gada 1.janvāra līdz 1.jūnijam liecina, ka minētajā laika posmā no Plānā iekļautajiem 30 pasākumiem un 48 apakšpasākumiem izpildīti 4 pasākumi un 8 apakšpasākumi. Salīdzinoši nelielais līdz šim izpildīto uzdevumu skaits daļēji saistīts ar noteiktajiem izpildes termiņiem gada otrajā pusē. Tomēr Ekonomikas ministrija aicina visas plāna izpildē iesaistītās institūcijas aktivizēt darbu pie neizpildīto pasākumu izpildes, lai līdz gada beigām Latvijas uzņēmējdarbības vide kļūtu vēl pievilcīgāka un mēs sasniegtu izvirzīto mērķi.

Būtiskākie šā gada pirmajā pusē paveiktie pasākumi:
– Uzņēmējdarbības uzsākšanā nodrošināta atvieglojumu par pamatkapitāla palielināšanu saistīto ierakstu izdarīšanu Komercreģistrā turpināšana mikrouzņēmumiem līdz 2014.gadam un izvērtēta iespēja samazināt uzņēmējiem UR iesniedzamo dokumentu skaitu;

– Investoru tiesību aizsardzībā apstiprināti grozījumi investoru tiesību aizsardzībai – Saeima 2012.gada maijā pieņēma grozījumus Gada pārskata likumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā, Komerclikumā, kas paredz valdes un padomes locekļu un dalībnieku interešu konfliktu novēršanu darījumu slēgšanā. Tie stājās spēkā ar 10.07.2012;

– Līgumsaistību izpildē izstrādāta speciāla tiesvedības kārtība ar komercdarbību saistīto jautājumu izskatīšanai – grozījumi Civilprocesa likumā paredz speciālu tiesvedības kārtību lietās par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī vienlaikus paredz šīs kategorijas lietās pirmās instances tiesu noteikt rajona (pilsētas) tiesu (22.05.20012. MK atbalstīja minēto likumprojektu un 29.05.2012. iesniegts izskatīšanai Saeimā);

– Nekustamā īpašuma reģistrēšanā izstrādāts regulējums vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai īpašuma datu reģistrēšanā un īpašumtiesību nostiprināšanā – grozījumi Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 31.05.2012. izsludināti VSS, to spēkā stāšanās paredzēta ar 01.01.2013.;

– E-pakalpojumu attīstībā ieviesta praksē eKase – uzņēmējiem ar 18.05.2012. vairs nav jāiesniedz izziņa kā apliecinājumu par veiktajiem maksas pakalpojumiem, valsts nodevām un nodokļu maksājumiem.

Kā būtiskākie pasākumi, kas šī gada laikā vēl veicami, jāmin uzņēmumu elektroniskās reģistrēšanas kārtības ieviešana no 20.08.2012., vienlaikus samazinot arī PVN maksātāja reģistrēšanu no 10 uz 5 dienām; Būvniecības likuma apstiprināšana Saeimā; grozījumu Darba likumā izstrādāšanu, stiprinot elastdrošības principus darba tiesiskajās attiecībās; PVN deklarācijas vienkāršošanu EDS, PVN deklarāciju apvienojot ar tās pielikumiem, tādējādi atvieglojot deklarācijas aizpildīšanu uzņēmējiem; kā arī valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā apmēra pārskatīšanu (ar iespēju to samazināt).

Detalizēti ar Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2012.gadam un tā izpildi šī gada pirmajos piecos mēnešos var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

Kā zināms, Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2012.gadam Ministru kabinetā tika apstiprināts šī gada martā ar mērķi ieviest vienkāršākus un kvalitatīvākus pakalpojumus komersantiem, lielāko uzsvaru liekot uz e-pakalpojumu ieviešanu. Plānā iekļauti veicamie pasākumi, kuriem ir ietekme uz Latvijas novērtējumu Pasaules bankas pētījumā Doing Business tādās jomās kā uzņēmumu dibināšana, nodokļu administrēšana, būvniecības process, līgumu izpilde, elektroniskā pārvalde, u.c.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izstrādē piedalījās gan nozaru ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārstāvji, gan sadarbības partneri no LTRK, LDDK, Ārvalstu investoru padomes Latvijā. Tāpat plānā 2012.gadam paredzēti pasākumi, kas identificēti Ekonomikas ministrijas 2011.gadā veiktajā Uzņēmēju aptaujā par administratīvo procedūru ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.

Apzinoties, ka uzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīgas vides veidošana ir nepārtraukts reformu process, kurā nepieciešama gan aktīva valdības rīcība, gan konstruktīvs dialogs ar sadarbības partneriem, Ekonomikas ministrija ir atvērta sadarbībai ar valsts pārvaldes iestādēm, sadarbības partneriem un uzņēmējiem administratīvo procedūru skaitu un izmaksas samazinošu pasākumu izstrādē un gaida jebkuru priekšlikumu.

Kategorija: Ekonomika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply