LM līdz 2014.gadam plāno virkni pasākumu ģimeņu politikas īstenošanai

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanai. Tajā paredzēti konkrēti pasākumi, kurus plānots īstenot līdz 2014.gadam, lai sekmētu atbalsta sniegšanu ģimenēm ar bērniem un veicinātu tām labvēlīgas vides attīstību.

Rīcības plāna mērķis ir veicināt valsts atbalstu ģimenēm, sekmējot to rašanos, noturīgumu un labklājību, stimulēt dzimstību un mazināt reproduktīvās veselības riskus, sniegt palīdzību esošajām un topošajām ģimenēm krīzes situācijās, kā arī stiprināt laulību un tās vērtību sabiedrībā.

Kā viens no būtiskākajiem pasākumiem paredzēta materiālā atbalsta palielināšana ekonomiski aktīvām ģimenēm, piemēram, paaugstinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu bērnu. Plānots arī izstrādāt priekšlikumus kompleksai pieejai ģimenes mājokļa problēmu risināšanai.

Tāpat rīcības plānā noteikti pasākumi pirmskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšanai no bērna pusotra gada vecuma. Jau šogad plānots pirmsskolas iestādēs iedzīvināt principu „nauda seko skolēnam”, kā arī noteikt, ka pašvaldībām nepieciešamības gadījumā ir jānodrošina alternatīvas iespējas bērna pieskatīšanai, piemēram, auklīšu dienesti, pakalpojuma pirkšana no privātajiem bērnudārziem u.c.

Vienlaikus tuvākajos gados paredzēts īstenot virkni pasākumu reproduktīvās veselības risku mazināšanai. Piemēram, sākot ar 2014.gadu, plānots nodrošināt īpaši sagatavotu speciālistu konsultācijas sievietēm, kuras nolēmušas veikt abortu. Tāpat domāts ieviest pasākumu kompleksu (atbalsta grupas, atbalsta personas u.c.) ģimenēm, kuras ir saskārušās ar negatīvu grūtniecības un dzemdību pieredzi vai bērna zaudējumu. Plānā arī paredzēts ieviest valsts atbalsta pasākumus neauglības ārstēšanai.

Rīcības plānā ietverta arī rehabilitācijas programmu izstrāde vardarbības ģimenē novēršanai. No 2014.gada paredzēts ieviest sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušajiem pilngadīgiem cilvēkiem. Tāpat sociālās rehabilitācijas pakalpojumi būs paredzēti varmākām – cilvēkiem, kuri veikuši vardarbību ģimenē. Profesionāli strādājot ar varmāku un upuri, tiktu mazināta vardarbība ģimenē un sabiedrībā.

Dokumentā noteikta arī virkne citu tuvākajos gados īstenojamu pasākumu, kas paredz ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, laulības institūta stiprināšanu, mājokļu politikas sekmēšanu, ārpusģimenes aprūpes uzlabošanu un adopcijas veicināšanu, atbalstu ekonomiski aktīvajām ģimenēm, infrastruktūras pilnveidošanu, atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un vardarbībā cietušām personām u.c.

Plāns izstrādāts sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām. Rīcības plānu pamatnostādņu Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam īstenošanai 2012.-2014.gadam ceturtdien, 24.maijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar citām institūcijām un jāpieņem valdībā.

Kategorija: Sabiedrība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply